Organization Structure

General Staff Division

 • ฝ่ายธุรการและกำลังพล
 • ฝ่ายยุทธศาสตร์
 • ฝ่ายส่งกำลังบำรุง
 • ฝ่ายงบประมาณและการเงิน
 • ฝ่ายกฎหมายและวินัย
 • ฝ่ายกิจการต่างประเทศ
 • ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

Cyber Crime Investigation Division 1

 • ฝ่ายอำนวยการ
 • กองกำกับการ 1
 • กองกำกับการ 2
 • กองกำกับการ 3
 • กองกำกับการ 4
 • กองกำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ
 • กลุ่มงานสอบสวน

Cyber Crime Investigation Division 2

 • ฝ่ายอำนวยการ
 • กองกำกับการ 1
 • กองกำกับการ 2
 • กองกำกับการ 3
 • กองกำกับการ 4
 • กองกำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ
 • กลุ่มงานสอบสวน

Cyber Crime Investigation Division 3

 • ฝ่ายอำนวยการ
 • กองกำกับการ 1
 • กองกำกับการ 2
 • กองกำกับการ 3
 • กองกำกับการ 4
 • กองกำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ
 • กลุ่มงานสอบสวน

Cyber Crime Investigation Division 4

 • ฝ่ายอำนวยการ
 • กองกำกับการ 1
 • กองกำกับการ 2
 • กองกำกับการ 3
 • กองกำกับการ 4
 • กองกำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ
 • กลุ่มงานสอบสวน

Cyber Crime Investigation Division 5

 • ฝ่ายอำนวยการ
 • กองกำกับการ 1
 • กองกำกับการ 2
 • กองกำกับการ 3
 • กองกำกับการ 4
 • กองกำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ
 • กลุ่มงานสอบสวน

High-Tech Crime Division

 • ฝ่ายอำนวยการ
 • กลุ่มงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล
 • กลุ่มงานสนับสนุนทางไซเบอร์
 • กลุ่มงานป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
 • กลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
 • กลุ่มงานต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต